Class TemplatesParsetreeConstructor.Primary_TemplateParameterParserRuleCall_2

 • Enclosing class:
  TemplatesParsetreeConstructor

  protected class TemplatesParsetreeConstructor.Primary_TemplateParameterParserRuleCall_2
  extends org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.RuleCallToken
  • Field Summary

   • Fields inherited from class org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken

    eObjectConsumer, lastRuleCallOrigin, next, node, tokensForSemanticChildren, transitionIndex
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Primary_TemplateParameterParserRuleCall_2​(org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken lastRuleCallOrigin, org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken next, int transitionIndex, org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer eObjectConsumer)  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken createFollower​(int index, org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer inst)  
   org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken createFollowerAfterReturn​(org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken next, int actIndex, int index, org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer inst)  
   org.eclipse.xtext.RuleCall getGrammarElement()  
   org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer tryConsume()  
   • Methods inherited from class org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken

    checkForRecursion, dumpTokens, equalsOrReplacesNode, getEObject, getEObjectConsumer, getLastRuleCallOrigin, getNext, getNode, getTokensForSemanticChildren, getTransitionIndex, serialize, serializeInternal, setNode
  • Constructor Detail

   • Primary_TemplateParameterParserRuleCall_2

    public Primary_TemplateParameterParserRuleCall_2​(org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken lastRuleCallOrigin,
                             org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken next,
                             int transitionIndex,
                             org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer eObjectConsumer)
  • Method Detail

   • getGrammarElement

    public org.eclipse.xtext.RuleCall getGrammarElement()
    Specified by:
    getGrammarElement in class org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken
   • createFollower

    public org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken createFollower​(int index,
                                                          org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer inst)
    Overrides:
    createFollower in class org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken
   • tryConsume

    public org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer tryConsume()
    Overrides:
    tryConsume in class org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken
   • createFollowerAfterReturn

    public org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken createFollowerAfterReturn​(org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken next,
                                                               int actIndex,
                                                               int index,
                                                               org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.IEObjectConsumer inst)
    Overrides:
    createFollowerAfterReturn in class org.eclipse.xtext.parsetree.reconstr.impl.AbstractParseTreeConstructor.AbstractToken